Bokamoso pupil’s book std 7

Buka ya Bokamoso 7 e lebagane le lenaneo thuto la moithuti wa lokwalo lwa bosupa. E itebagantse le se moithuti wa lokwalo lwa bosupa a se tlhokang. E ruta moithuti go:

 • Dirisa botsipa jwa go akanyetsa seemo se a kopanang le sone le go rarabolola mathata.
 • Dirisa matshego a puo e bong go bua, go reetsa, go kwala le go bala mmogo.
 • Amanya se a se ithutang mo Setswaneng le se a se ithutang mo dithutong tse dingwe.
 • Ipatlela kitso ka ga dithuto tse a di dirang.

 

 

E na le:

 • Ditshwantsho tse di kgatlhang, tse di tsamaelanang le maikaelelo a thuto.
 • Dipolelo, dipuisano le maboko a a itebagantseng le botshelo jwa moithuti.
 • Ditlhaloso tsa mafoko mangwe.
 • Dintlha tsa botshelo tse di amang moithuti jaaka tiriso ya boranyane le ditlhaeletsano, HIV le AIDS le tshomarelo tikologo.
 • Diithutuntsho tse di tlhatlhobang bokgoni jwa moithuti.
 • Diteko kwa bofelong jwa kgaolo nngwe le nngwe.
 • Sekai sa tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga, go gakolola moithuti ka tsotlhe tse a di ithutileng le go ipaakanyetsa tlhatlhobo ya makgaolakgang ya PSLE.
 • Buka ya morutabana.

Fatal error: Call to undefined function wc_get_loop_prop() in /home/collegiu/public_html/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/includes/functions.yith-wcwl.php on line 604